NEW SPACE with THE ARTISTS and ART
June 25 - Juy 23 2016

Tadaaki KUWAYAMA Akio IGARASHI Akiko HORIO Sadaharu HORIO Masatoshi MASANOBU
Kishio SUGA Yoshio SEKINE Takashi SUZUKI Akio KAWAI Keiko IKEDA Yoko SAWAI
Simon FITZGERALD Yoshihiko KITANO Takashi SUZUKI Hajime IMAMURA Isa MITAKE
Kazushi KUSAKABE Jun KOSHINO Makoto KUMAGAI