EXHIBITION
Opening Pre-viewing
2008.7.4-7.6
Tadaaki Kuwayama  Akio Kawai  Yoko Sawai
Takashi Suzuki   Simon Fitzerald
Yoshihiko Kitano  Yoko Miura  Jun Koshino
exhibition view
exhibition view
Tadaaki Kuwayama
Akio Kawai
Yoko Sawai Takashi Suzuki
Simon Fitzerald
Yoshihiko Kitano
Yoko Miura Jun Koshino